شرکت شيميایی بوعلی سينا درسال1355 به منظوراجرای پروژه هاي تصفيه آب وفاضلاب تاسيس گرديد ودارای سوابق علمی وعملی نزدیک به نیم قرنمی باشد اين شركت فعاليت خود را ازشهراراک آغازنمود که درآن زمان چنين شركت هایی درايران بسياركم بوده ودراين زمينه فعاليت های تخصصیمناسبی صورت نمی گرفت وشركت علاوه برمواد شيميایی و سيستم های تصفيه آب و فاضلاب ؛ دارای نمايندگی لوازم و مواد آزمايشگاهی ازكمپاني هايمرک آلمان وBDH انگليس و ديگر كمپانيهای داخلی وخارجی بوده است.اكثرشركت ها وكارخانجات مستقردراستان مرکزی ازجمله ماشين سازی ، هپكو،آلومينيوم اراک ، واگن پارس و كارخانجات مستقردرشهرصنعتی كاوه درشهرستان ساوه ؛ قم ؛ گلپايگان و... با شرکت همکاری داشته و پروژههاییدرشركت های تراكتورسازی ؛ سازمان آب اجرا نموده است و با جذب نيروهای متخصص و ماهرو كارآزموده توانسته رضايت صنايع را به دستآورد وازجمله اولين پروژه های اين شركت راه اندازي پروژه 800 و 5000 مترمكعبی تصفيه پساب وهمچنين اجرا و ساخت تصفيه آب فول اتوماتيک400 متر مكعب در ساعت و اجرای خط لوله 13 كيلومتری آب شهر صنعتی اراک و پروژه هایی تصفيه آب سازمان آب اراک و ... می باشد.  

علاوه براين شركت درزمينه علمی و تحقيقاتی ، فعاليت های متعددی داشته و درآن زمان اكثر مواد شيميايي مورد استفاده درصنايع از كشورهاي آلمان وانگليس وامريكا واسپانيا و ... تهيه می شد ؛ لذا پس از تحقيقات توانستیم درزمينه ساخت انواع مواد شيميایی ازجمله آنتی اسكيل ها ( ضدرسوب ) مخصوص آب شيرين كن ها ، ديگ های بخار حراراتی و كولينگ تاورها ؛ آنتی اكسيژن ( ضد اكسيژن ) ؛ خنثی كننده ها (نيترولايزرها ) ؛ خنثي كننده PH كندانس ديگ های بخار ؛ شرايط ساز آب ديگ بخار؛ ضد خوردگی سيستم های خنک كننده و ديسپرسنت های مختلف وتركيبات آلی و انواع شوينده های اسيدی و قليایی و دترژان و بايوسايدها جهت شستشو و ضدعفونی ممبرانها ( آب شيرين كن و RO) ؛ دیسكلرهایمختلف جهت رسوب زداها و ... با فرمول روزدنيا فرموله نماییم و پس از 13 سال تحقيقات علمی وعملياتی توانسته تائيديه  پژوهشگاه صنعت نفت ايران را به دست آورده واختراع كليه فراورده ها را تحت عنوان آب درمان شيمی در اداره ثبت مالكيت های صنعتی ايران به ثبت برسانیم.

شرکت شيميايي بوعلی سينا دراكثرپروژه های مختلف دراستانهای كشورازاداره بهداشت محيط نائل به دريافت تشويق نامه های متعدد نيزگرديده بود. لذا اين شركت درزمينه توليد مواد فوق وتجاری سازی آن باكشورهایی درحال مذاكره می باشد كه مواد فوق را به توليد رسانيده و پس از توليد و گرفتن تاييديه از اتحاديه اروپا و امريكا علاوه برمصرف كليه صنايع داخل كشور؛ به كشورهای همسايه و همچنين به ديگر كشورهاي جهان صادر نمايد .