ﭼﻜﻴﺪه

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺤﻠﻮل درآب ﻳﻌنی ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، و -1ﻫﻴﺪروﻛسی اﺗﻴﻠﻴﺪن - 1,1 دی ﻓﺴﻔﻮﻧﻴک اﺳﻴﺪ ( HEDP ) وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

آﻣﻴﻨﻮﺗﺮی ﻣﺘﻴﻠﻦ ﻓﺴﻔﻮﻧﻴک اﺳﻴﺪ ( AMP ) ﺑﺮﻧﺮخ ﺧﻮردگی ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ درآب ﮔﺮدشی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع دردﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ

ﺑﺮاورد ﻣﻘﺪار ﺧﻮردگی ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ درآب ﮔﺮدشی از روﺷﻬﺎی اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮدﻳﻨﺎﻣﻴک و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﻛﺎﻫﺶ وزن ( روش

ﻏﻮﻃﻪ وری) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ درﻣﺤﺪوده pHﺣﺪود 8/7 ﻛﻪ pH ﻣﻌﻤﻮلی آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدشی ﺑﺴﺘﻪ میﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ

ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺤﻴﻂ آبی ﻻزم اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﻓﻮﻻد ﻛﺮﺑنی در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺧﻮردگی در ﺣﻀﻮر HEDP و AMP اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺎ  300ppm ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪگی اﻓﺰاﻳﺶ میﻳﺎﺑﺪ ، وﻟﻲ در ﺣﻀﻮر

HEDP و AMP ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴنی از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮردگی ﻻزم اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎ در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد

ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ روي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ دارد. دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﻮﻃﻪوري ﻛﻮﭘﻦﻫﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻣﺪت

زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن در ﺟﺪاول و ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺠﺰاﻳﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

.1  ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻠﺰ ﻳﺎ آﻟﻴﺎژ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ. ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات و آﻟﻴﺎژﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ازﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ واﻛﻨﺸﻬﺎي آﻧﺪي و ﻛﺎﺗﺪي ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ.  در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻲ آب ﻧﻘﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ و آﻟﻴﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﺗﺪ و ﻳﺎ آﻧﺪ را دارﻧﺪ. وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮔﺮدﺷﻲ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﻲ pH آب ﮔﺮدﺷﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺼﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. واﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

(1)

Fe(OH)2

Fe+1/2O2 +H2O

(2)

2Fe(OH)3

2Fe(OH)2 + 1/2 O2 +H2O

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺣﺮارﺗﻲ رﺳﻮب ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺮوﻣﺎﺗﻬﺎ ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ. اﻏﻠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﻮﻧﺎﺗﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ روي ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎ اﺳﺖ. در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ S.Rajendran و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﻳﻮﻧﻬﺎي روي را ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎزدراﻧﺪﮔﻲ ﻓﻨﻮل ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ روي ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎي روي در ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷوداز ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات و روي ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ

از ﺑﻴﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﮔﺮدﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮوﻣﺎت، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺑﻨﺰوات، اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ و اورﺗﻮﻓﺴﻔﺎت، در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺣﺎوي 100ppm از ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ، ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻜﻲ و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮط دوﺗﺎﻳﻲ و ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ و pH روي ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 50ppm ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ را در ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪه دارد.

ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و در ﺣﻀﻮر دو ﻧﻮع ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺴﻔﻮﻧﺎﺗﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ آﻟﻴﺎژ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از دو روش اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و روش ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺟﻬﺖ ﺑﺮاورد ﻣﻘﺪار ﺧﻮردﮔﻲ آﻟﻴﺎژ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﮔﺮدﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

.2  روش ﻛﺎر

در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، HEDP و AMP اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺷﻜﻞ

1 آﻣﺪه اﺳﺖ.


ﺷﻜﻞ .1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ -1ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲاﺗﻴﻠﻴﺪن -1,1ديﻓﺴﻔﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و آﻣﻴﻨﻮﺗﺮي ﻣﺘﻴﻠﻦ ﻓﺴﻔﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ روي ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ، آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻮﻃﻪ وري در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ در 8/7pH اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮود اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ5cm2 و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول 1 ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻜﺘﺮود ﻛﺎر، ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻜﺘﺮود ﻣﻘﺎﺑﻞ و اﻟﻜﺘﺮود ﻛﺎﻟﻮﻣﻞ اﺷﺒﺎع ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻜﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮاﺳﺘﺎت ﻣﺪل Zahner Elektrikﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 100 ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ 10 ﻣﻴﻠﻲ ﻫﺮﺗﺰ) و ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ (در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪود ±200 ﻣﻴﻠﻲ وﻟﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز) ﺑﻜﺎر رﻓﺖ. اﻟﻜﺘﺮود ﻛﺎر ﭘﺲ از ﭘﻮﻟﻴﺶ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻤﺒﺎده ﻧﻤﺮه 600و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮﻳﻨﺪه، اﺳﺘﻮن و ﺳﭙﺲ آﺑﻜﺸﻲ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در داﺧﻞ ﺳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 500CC از آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺗﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ (اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ) در ﺟﺪول 2 آﻣﺪه اﺳﺖ.

در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري از ﻛﻮﭘﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺪازه 80×20×2mm و از ﺟﻨﺲ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ و از ﺳﻞ ﻫﺎي دو ﺟﺪاره ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 600cc و از آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﻮﭘﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮﻳﻨﺪه و آﺑﻜﺸﻲ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﺳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ، ﻛﻮﭘﻨﻬﺎ از ﺳﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮﭘﻦ ﻫﺎ در ﺟﺪول 1 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول .1 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻴﺎژ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮود و ﻛﻮﭘﻦ ﻫﺎ

 

C

Si%

Mn

P%

S%

Co%

Cu%

Cr%

Mo

Ni%

Fe%

     

%

         

%

   

اﻟﻜﺘﺮود ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ

0/14

0/15

0/1

0/032

0/28

/12

0/1

0/2

0/08

0/19

ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه

ﻛﻮﭘﻦ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ

0/15

0/11

/45

0/02

0/016

/015

0/04

0/06

0/01

0/01

ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه

     

0

   

0

         

ﺟﺪول .2 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﺑﺴﺘﻪ


ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺶ

واﺣﺪ

ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ

mg/l as CaCO3

ﻛﺮﺑﻨﺎت

mg/l as CaCO3

ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت

mg/l as CaCO3

ﻛﻠﺮاﻳﺪ

mg/l

ﺳﻮﻟﻔﺎت

mg/l as SO4-

ﻛﻠﺴﻴﻢ

mg/l as Ca

ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ

mg/l as Mg

ﺳﺪﻳﻢ

mg/l as Na

ﻧﻴﺘﺮات

mg/l as NO3-

ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ

mg/l as NO2-

ﺳﻴﻠﻴﺲ

mg/l as SiO2

TDS

mg/l

ﻫﺪاﻳﺖ

ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ

   


ﻣﻘﺪار

روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد

230

St. Method 2350B

27

St. Method 2350B

195

St. Method 2350B

395

St. Method 4500 Cl-E

235

ASTM D516

20

St. Method 2340C

13

St. Method 2340C

525

St. Method 3111B

234

St. Method 419D

0/01

St. Method D1179

3

ASTM D859

1648

St. Method 2450C

530

-

   


.3  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ

ﺷﻜﻞ 2 ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﮔﺮدﺷﻲ را در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ و داده ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن در ﺟﺪول 3 آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ pH ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ در ﻣﻘﺪار 8/7 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.


ﺷﻜﻞ .2 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﮔﺮدﺷﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺟﺪول .3 دادهﻫﺎي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﮔﺮدﺷﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل (oC)    ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻌﺎدل

داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن

ﺷﻴﺐ آﻧﺪي((mV/dec

ﺷﻴﺐ ﻛﺎﺗﺪي((mV/dec

ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ (mpy)

 

(mV/SCE)

(µA/cm2)

       
         

25

-399

25/4

224

192

11/8

           

40

-481

63/1

166

209

29/3

           

50

-598

71/1

170

218

33

           

60

-567

82/7

163

280

38/4

           

70

-517

92/1

165

234

42/7

           

80

-485

47/9

135

155

22/3

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از داده ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ 70oC ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ وﻟﻲ در دﻣﺎي 80oC درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري، از روي اﺧﺘﻼف وزن ﻛﻮﭘﻦ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد. از روي ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻛﻮﭘﻦﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ mpy ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد.


(3)

CR(mpy)=534W/DAT

در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻻ Wﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،

D ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻓﻠﺰ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ g/cm3،A ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺎ واﺣﺪ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ و T زﻣﺎن ﺧﻮردﮔﻲ(ﺳﺎﻋﺖ) اﺳﺖ. در ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞ3 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪوري در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ.3 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪوري در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺷﻜﻞ 4 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮﭘﻦ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 14 روز در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل را در دﻣﺎﻫﺎي 25، 60 و 70 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻮﭘﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻳﻦ آﻟﻴﺎژ در آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪي دارد.


ﺷﻜﻞ .4 ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻮﭘﻦ ﻫﺎ در آب ﺧﻮرﻧﺪه در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ 14 روز

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ روي ﺧﻮردﮔﻲ آﻟﻴﺎژ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آن ﺑﻪ آب ﮔﺮدﺷﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن روي آن در دﻣﺎي 45oC اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮدار اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ در ﺷﻜﻞ 5 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. از روي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ (Z') ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 200ppm ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲدﻫﺪ وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 300ppm ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ را ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 1mpy ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ .5 ﻧﻤﻮدار ﻧﺎﻳﻜﻮﺋﻴﺴﺖ آﻟﻴﺎژ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﮔﺮدﺷﻲ ﺣﺎوي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ در دﻣﺎي 45oC

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﻬﻤﺮاه دارد، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ، در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 5ppm ﺗﺎ 30ppm از HEDP ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺣﻀﻮر ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 100ppm و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت HEDP در ﺷﻜﻞﻫﺎي 6 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول 4آﻣﺪهاﻧﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰودن HEDP ﺑﻪ اﻧﺪازه 20ppm ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺪار ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻻي 1mpy اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ AMP ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ آورده ﺷﺪه در ﺟﺪول 4 ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن 10ppm از آن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي 100ppm از ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و 20ppm از HEDP ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺎ 0/6mpy ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ. ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ در دﻣﺎﻫﺎي 60 و 70 درﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺷﻜﻞ . 7 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺣﺎوي 100ppm ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، 20ppm HEDP و 20ppm AMP در دﻣﺎﻫﺎي 45، 60 و 70 درﺟﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارد. از روي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺣﻀﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎ و در دﻣﺎﻫﺎي 60 و 70 درﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0/65mpy و 0/61mpy ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.


   

100 NO2+30 HEDP

             
   

100 NO2+20 HEDP

             
   

100 NO2+10 HEDP

             
 

100 NO2+20 HEDP+10 AMP

             
 

100 NO2+30 HEDP+15 AMP

             

0.3

0.2

0.1

0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6

-0.7

         

E (V/SCE)

         


1

0.1

0.01

0.001


(i)log


ﺷﻜﻞ .6ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﮔﺮدﺷﻲ و در ﺣﻀﻮر ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎ در دﻣﺎي 45oC


 

-1.80E+03

 
 

-1.60E+03

 
 

-1.40E+03

 
 

-1.20E+03

 
 

-1.00E+03

 
 

-8.00E+02

 
 

-6.00E+02

 

100NO2+20HEDP+15AMP 70

-4.00E+02

 
   

100NO2+20HEDP+15AMP 45

-2.00E+02

 

100NO2+20HEDP+15AMP 60

 
   
 

0.00E+00

 

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

         

Z'(ohm)

       

Z''(ohm)-


ﺷﻜﻞ.7 ﻧﻤﻮدار ﻧﺎﻳﻜﻮﺋﻴﺴﺖ آﻟﻴﺎژ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﮔﺮدﺷﻲ ﺣﺎوي 100ppm ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ 20ppmHEDP و 15ppm AMP در دﻣﺎي 60 و 70

درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

ﺟﺪول .4 دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﮔﺮدﺷﻲ و در ﺣﻀﻮر ﺑﺎدارﻧﺪهﻫﺎ در دﻣﺎي 45oC

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزدراﻧﺪه

ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻌﺎدل

داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن

ﺷﻴﺐ آﻧﺪي

ﺷﻴﺐ ﻛﺎﺗﺪي

ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ

           


 

(mV/SCE)

(µA/cm2)

(mV/dec)

(mV/dec)

(mpy)

           

100 ppm

-298

4/9

186

140

2/1

NO2+10ppm

         

HEDP

         
           

100 ppm

-269

4/1

138

122

1/8

NO2+20ppm

         

HEDP

         
           

100 ppm

-318

3/7

283

126

1/6

NO2+30ppm

         

HEDP

         
           

100 ppm

-363

2/8

184

146

1/2

NO2+20ppm

         

HEDP+15ppm

         

AMP

         
           

100 ppm

-346

1/6

230

169

0/7

NO2+20ppm

         

HEDP+10ppm

         

AMP

         
           

در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺷﻜﻞ 8 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮﭘﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻇﺮف آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي آب ﮔﺮدﺷﻲ ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺎزدارﻧﺪه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﻛﻮﭘﻦ در ﺣﻀﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ.8 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮﭘﻨﻬﺎي ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﺲ از ﻏﻮﻃﻪ وري در آب ﺣﺎوي(50ppm(1 ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و (2) ﻣﺨﻠﻮط 100ppmﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ ppmHEDP

2    و 15ppmAMP

 

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو روش ﺑﺮاورد ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ آﻟﻴﺎﮋ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﺧﻮردﮔﻲﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﻳﺪي دارد. ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ (300ppm) از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ در آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﻳﻮن ﺳﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي آن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از دو ﻧﻮع ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺴﻔﻮﻧﺎﺗﻲ 20ppm HEDP) و (15ppm AMP ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 100ppm از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺮﺳﻴﻢ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از دو روش ﻫﻤﺨﻮانی ﺧﻮبی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

 

شرکت شیمیایی بوعلی سینا تامین کننده انواع فسفونات ها شامل HEDP ; PCA ; ATMP از کشور چین می باشد لطفا برای اطلاع از قیمت فروش با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید با تشکر

02188748404 - 02188502389

09121443677 - 09123213657

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید