ﭼﻜﻴﺪه

ﻋﻤﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮي در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻜﻨﺮ و ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺨﻠﺨﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻛﻪ در دو ﻃﺮف اﻳﻦ ﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارد ذرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻚ ﺑﺮ روي آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و آب از ﻣﻴﺎن واﺳﻄﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد در ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ و ﻛﻮﮔﻮﻻﻧﺖ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ و ﻛﻮﮔﻮﻻﻧﺖ ذرات رﻳﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه و ﻗﻄﺮ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ K320AFو ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ)ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮ در آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎيﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش Bomb Pressureﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار 15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ K320AFﻛﺎﻫﺶ 103 ﺛﺎﻧﻴﻪاي در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ، 1/1 درﺻﺪي در رﻃﻮﺑﺖ و 82m2 در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 10kg/t ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﭗ ﺗﻪ رﻳﺰ ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ 96ﺛﺎﻧﻴﻪ، 0/9 درﺻﺪ و 86m2 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ K320AFﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ، زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.


-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

از ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ و ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﻴﺶآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻟﭗ ﺟﺎﻣﺪ - ﻣﺎﻳﻊ در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ و ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ روي ذرات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﮕﻮﻧﻪي ﻛﻪ ذرات رﻳﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺰﻳﺖ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ و ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ذرات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ (اﻳﺪهآل ﺑﺮاي ﺗﻴﻜﻨﺮﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ)، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻛﻴﻚ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑﺨﺸﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آنﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ (ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ)، ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮدرﻫﺎ (ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺧﺮوﺟﻲ از ﺧﻮدروﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ) و ﻧﺎﻧﻮﺗﻴﻮبﻫﺎ (ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﻴﺪروژن) اﺷﺎره ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮﮔﻮﻻﻧﺖ، اﺛﺮ آن ﺑﺮ روي ﺧﻮاص ﻛﻴﻚ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ.

-2-1 ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن

ﻓﻴﻠﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺨﻠﺨﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ آن ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده، وﻟﻲ از ﻋﺒﻮر داﻧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻳﻊ از ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻟﭗ از ﺳﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻟﭗ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ و داﻧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ. اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﺷﻲ از وزن ﭘﺎﻟﭗ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ، اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر در ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ1] و .[2 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺧﻸ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻸ، در درون آنﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﭼﻪ، اﻣﻜﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ در اﻧﻮاع ﻏﻴﺮﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ4]،.[3 دﻳﺴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ، واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﭘﺎﻟﭗ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و دوﻏﺎبﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .[5]

ﺷﻜﻞ -1 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن [7]

-3-1 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ

-1-3-1 ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ کیک

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ کیک ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻓﺸﺎري و ﺧﻼ (روشﻫﺎي ﺧﻮراك دﻫﻲ از ﺑﺎﻻ و ﺧﻮراك دﻫﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ)، ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار t/v در ﺑﺮاﺑﺮ v رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 2 و رواﺑﻂ 1 ﺗﺎ 3 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.


اﮔﺮ V ﺣﺠﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن t ﺑﺎ ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر p ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن Poiseuille ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ :[7](1)

ﻛﻪ در آن، :Mc ﺟﺮم ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺸﻚ (kg)، :A ﺳﻄﺢ (m2)، :α ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋه ﻛﻴﻚ (m/kg) (ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺟﺮم ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺳﻄﺢ) اﺳﺖ.

-2-3-1 زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮی

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﻛﻴﻚ، ﭘﺪﻳﺪهاي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮده و ﻃﻲ آن ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪاري آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻴﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻣﺪتدار ﺣﺬف ﺷﻮد. Dahlstrom ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺷﺒﺎع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻣﻲداﻧﺪ

زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺣﺠﻢ ﻫﻮاي ﻋﺒﻮري از ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻚ

اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺟﺮم ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺸﻚ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻮزﻳﻊ اﺑﻌﺎدي ذرات در ﭘﺎﻟﭗ ﺷﻜﻞ ذرات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﻟﭗ

ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮی ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد.


-3-3-1 ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻛﻴک

ﻛﺎرآﻳﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻪاي از داﻧﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻴﻚ و ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺪﻫﺪ. آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر از ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﭼﻘﺪر آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺮاي اﺛﺮ ﺣﺬﻓﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ؟

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻚ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 

-4-1 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻼ ﻳﺎ ﻓﺸﺎر، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻴﻚ، دﻣﺎي ﭘﺎﻟﭗ ﺧﻮراك، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻴﻚ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮف، درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮراك، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ) و ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-1-4-1 ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

واژه ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ و ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮادف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻞ ﺑﻴﻦ ذرات ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺎر ﺳﻄﺤﻲ ذرات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ داﻓﻌﻪ اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ذرات را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﻴﺪن ذرات ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻳﻦ دو ﻋﺒﺎرتاﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﻢ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻛﺮدن ذرات را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.[8] آﻗﺎﻳﺎن Lamer و Healy آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ:

ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن ﭘﺪﻳﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي آن ذرات ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازهي ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاوﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﭼﺴﺒﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﻓﻌﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎردار، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻮنﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻄﺢ ذرات، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.[8]

ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ذرات ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﻪ Flocculs ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﭘﺸﻢ اﺷﺎره دارد، ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.[8]

ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﻠﻲاﻛﺮﻳﻞآﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ در ﻣﺤﺪودهاي از وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻗﺪرت ﻳﻮﻧﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺎﻣﺪ - ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ روش ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ (HMW) ﺑﺮاي ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎي HMW

ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻴﺎل در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺎن را دارﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ (LMW)، ﻟﺨﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﻣﺤﻜﻢﺗﺮ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮش را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن) .


ﻏﺎﻟﺒﺎً روش اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﺧﻮد ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳک ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ

(در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺎﻟﭗ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺎل ورودي ﻣﻐﺸﻮش اﺳﺖ). ﺑﻪ ﻋﻼوه آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ درﺳﺘﻲ آﻣﺎده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻻﺗﻴﻨﻲ، ذرات را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲزﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﻴﺪن ذرات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ واﺳﻄﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

ﺣﺘﻲ اﮔﺮ درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﺎﻟﭗ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﻟﭗ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻧﺮخ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻳﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻴﻚ ﺿﺮوري اﺳﺖ. راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ روﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻟﺨﺘﻪﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮآﻟﻲ و ﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ﻛﺎر اﺻﻠﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪادي از ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺠﺎري وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهي ﻛﻤﻜﻲ در ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﭗ ﺧﻮراك ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺮقﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻟﺨﺘﻪﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ از 2 ﺗﺎ 4 درﺻﺪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 200 ﺗﺎ 500 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳد.

-1-1-4-1 ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن و ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن

ذرات ﻛﻠﻮﺋﻴﺪی ﺑﺮ روی ﺳﻄﺤﺸﺎن ﺑﺎرﻣﺜﺒﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي، ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن و ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻨﺜﻲﺳﺎزي ﺑﺎر ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ از ذرات ﺟﺎﻣﺪﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﺎ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن در ﭘﺎﻟﭗ، ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎر ﺳﻄﺤﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﺷﻮد .

ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن ﻓﺸﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻮﻳﺘﺮ و ﺗﺨﻠﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ. در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري، ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

-2 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺟﺮدي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 1387 در ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ C753 ﺑﺮ ﻣﺪار ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ در ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻋﺮﺑﺰاده و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 1391 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺗﻪ رﻳﺰي ﺗﻴﻜﻨﺮ ﺑﺎﻃﻠﻪ ي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﺎده دﻳﺎﺗﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد

ﻋﺮﺑﺰاده و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 1391 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن دﻳﺎﺗﻮﻣﻴﺖ در ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻴﻚ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .


-3 ﻣﻮاد و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

-1-3 ﻣﻮاد

ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 5 روز و ﻫﺮ روز در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﻲ 2 ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﺗﻪ رﻳﺰ ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﺸﺎري Bomb Pressure اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري K320AF و ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮﮔﻮﻻﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﻮد.

-2-3 روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ دور900rpm اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ و ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎ روش bomb pressure اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﺮخ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي، زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﻴﻜﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ و ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺗﻪرﻳﺰ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ4/5، زﻣﺎن ﻫﻮادﻫﻲ 240 ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻓﺸﺎر 5/7 ﺑﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ %40در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

-4 اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ

-1-4 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ و ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﺸﺎري

-1-1-4 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ K 320 AF ﺑﺮ روي ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎري

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﻧﻮع K 320 AF ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ-3اﻟﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﻣﺤﺪودهي 30-15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺷﺪﻳﺪي در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﺷﻮد، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻴﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻗﻮي ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ -3اﻟﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 5g/t ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ (در ﺣﺪود 77 ﺛﺎﻧﻴﻪ). ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 15g/t ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﺑﻪ 75 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ 103ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد. در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از 15g/t ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ -3اﻟﻒ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد: اوﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻛﻤﺘﺮ از 15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺤﺪودهي ﺑﻴﺶ از 15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮي را در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، %50 ذرات زﻳﺮ اﺑﻌﺎد 38ﻣﻴﻜﺮون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ (وﺟﻮد ذرات ﻧﺮﻣﻪ و درﺷﺖ زﻳﺎد). اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ 5 و 15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ) زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ذرات رﻳﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه و ﻟﺨﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ، ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ).


ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ K 320 AF، رﻃﻮﺑﺖ در اﺑﺘﺪا ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﺠﺎد ﺗﻘﻌﺮ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺪار 15ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻴﻚ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ -3 اﻟﻒ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﻧﺮخ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ K 320 AF ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ، ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻴﻜﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﻴﺶ از 15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 5g/t ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ، ﻣﺴﺎﺣﺖ 63m2 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﻓﺰودن 15g/t ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ 518m2

ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ 82m2 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از 15g/t ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد (ﺷﻜﻞ .(4


-2-1-4ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺮ روي ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎری

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻴﻜﻞ میﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﺷﻜﻞ -5 اﻟﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﻣﺤﺪودهي 60-10 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺷﺪﻳﺪي در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﺷﻮد، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 10 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ -5 اﻟﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 10kg/tﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ (در ﺣﺪود 96 ﺛﺎﻧﻴﻪ). در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از 10kg/tﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ، زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ -5 اﻟﻒ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد: اوﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻛﻤﺘﺮ از 10 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺤﺪودهي ﺑﻴﺶ از10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮي را در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ (وﺟﻮد ذرات ﻧﺮﻣﻪ و درﺷﺖ زﻳﺎد). اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار 10 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ) زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ذرات رﻳﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه و ﻟﺨﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ، ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزی ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴک ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

 

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ، اﺑﺘﺪا رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي دارد. اﻳﺠﺎد ﺗﻘﻌﺮ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺪار 10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺖ 

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ، ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻴﻜﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 6 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ، ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 6 ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 60 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 10kg/t ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 86m2 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﻓﺰودن 60kg/t ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ 477m2 ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻣﺴﺎﺣﺖ 124m2

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.


-5 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 15 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻪرﻳﺰ ﺗﻴﻜﻨﺮ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 103 ﺛﺎﻧﻴﻪاي در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ، 1/1 درﺻﺪي در رﻃﻮﺑﺖ و 82m2 در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 10kg/t ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﭗ ﺗﻪ رﻳﺰ ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ 96 ﺛﺎﻧﻴﻪ، 0/9 درﺻﺪ و 86m2 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ K320AF ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از

ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ، زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

شرکت شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده و فروشنده فلوکولانت بسفلاک کره و فلوکولانت چینی در تناژ بالا می باشد لطفا برای اطلاع از قیمت فروش فلوکولانت با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید با تشکر

 

09121443677 - 09123213657

02188748404 - 02188502389

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید