ﭼﻜﻴﺪه

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﭘﺴﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺴـﻔﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ از اﻳـﻦ رو ﺣـﺬف اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ از ﭘﺴﺎب ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ. اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﻮم در ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ روش از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎده ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﻠﻲآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎرا ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ آن در ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿـﻼب اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ، ﺑﺮ روي ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎل اﺻـﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در روش اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺣـﺬف ﻓﺴـﻔﺮ، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دور ﺗﻨﺪ، زﻣﺎن دور ﺗﻨﺪ، دور ﻛﻨﺪ، زﻣﺎن دور ﻛﻨﺪ، دوز ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه، زﻣﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و pHﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧـﺪ: 120rpm، 90sec، 60rpm، 20min،

140mg/l، 35min،pHﻧﻤﻮﻧﻪ


ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ-ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آب ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮي در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻃﺮحﻫﺎي ﻛﻼن ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺛﺮات زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎب و ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﺗﻨﺰل ﻣﻲدﻫﻨﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺴﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ وارد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ.

ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه در رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺰمﻫﺎ (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ) در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي آﺑﻲ، در ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﺣﺬف اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.[1]

روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻋﻢ از روشﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ - ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ از ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روشﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ روشﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﺒﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﻜﻞ و ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻣﺤﺪود در ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي روشﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاردي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آنﻫﺎ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد و در ﺣﺎل ﻛﺎر، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ روش-ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي آنﻫﺎ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه اﺷﺎره ﻛﺮد؛ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ روشﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ روش در ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺟﻮد ﻃﻴﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻛﻤﻚ ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه، ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب، از اﻧﻮاع ﻧﻤﻚﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدي در ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آب، ﺑﻪ-وﻳﮋه در اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آب را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﺻﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻪوﻳﮋه اﺛﺮ آن در ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎز اول ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.


.1 ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

.1 .1  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎز اول ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻤﺎل اﺻـﻔﻬﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪﺑﺮداري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﭘﺴـﺎب در ﻇﺮفﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 10 ﻟﻴﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻄ ﺰﻳﺴت ﺪاﻧﺸﮕﺎه ﺼﻨﻌت ﻤﻨﻘل ﺸﺪﻧﺪ.

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪورت، pH، دﻣﺎ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، COD، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﺑﺪو اﻣﺮ اﻧﺪازهﮔﻴـﺮي ﺷﺪﻧﺪ.


.1 .2 .1  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﻮاﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖﻛﻨﻨﺪه را از ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي آنﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ-ﻛﻨﺪ، ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﻮح اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻫﻤﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آن ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ.[3] ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﻗﻌﻲ در ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ از ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح اوﻟﻴﻪ، ﺳﻄﺤﻲ را ﻣﻌﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن را در ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن را در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح آن ﻓﺎﻛﺘﻮر.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻲ در ﺣﺬف ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﺴﻔﺮ از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﻮاﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪﺳﺎزي،دوزﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪﻫﺎﺳﺖ،ﺟﻬت ﺘﻌﻴﻴن ﺤﺪود ﺳﻄﻮح اﻳن عاﻣل از روش ﺴﻨتی اﺳﺘﻔﺎده ﺸﺪ.


ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮط :pHﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ pHﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ، ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺮ ﻓﺮض ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ در pHﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﺑﺎزي ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ pH ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻣﻮرد ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده6pH ﺗﺎ 8 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .[14]در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي pHدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﻄﺢ اول، pHﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎي دو، ﺳﻄﺢ دوم pHﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﻄﺢ ﺳﻮم، pHﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪ دو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ:در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺳﻄﻮح اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در ﺟﺪول 3 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:


.2 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﻛﺪورت و pHدر ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮارﮔﺮﻓﺖ.

.1 .2  ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺻﺪ ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ در ﻧﺮم اﻗﺰار Minitabوارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ ﻣﻘﺪار ﺳﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣـﺬف ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺰ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ در ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲﺷـﻮد. در ﺷـﻜﻞ 1 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺰ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑـﻪ ﻧـﻮﻳﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨﻪ روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ (درﺻﺪ ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ) دارد، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛـﺮد. ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﺻـﺤﺖ ادﻋـﺎي ﺗـﺎﮔﻮﭼﻲ در ﺳـﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨـﻪ، آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 96 درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد.

.2 .2  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ

ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﺎداري ﻋﻮاﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ از ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار Minitabﻣﺪل ﺧﻄﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﺪل از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادي از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪ.ﺟﻬﺖاﻳﺠﺎدﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪل، ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل در ﺟﺪول 5 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن درﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﺻﻼح ﺷﺪه ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ (Adj SS) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻠﻲ اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ در ﻋﺪد 100 ﺿﺮب ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوز ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه و زﻣﺎن ﺗﻪ-ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ 20/97 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ pH و زﻣﺎن اﺧﺘﻼط ﺗﻨﺪ ﺑﺎ 1/98 درﺻﺪ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.


ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻲﺗﻮان از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﺷﻜﻞ 2 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ ﺣﻮل ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺪون اﻧﺤﻨﺎ و دور اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮدار ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ دادهﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪودي اﻃﺮاف ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﺑﺪون دور اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ. در ﻧﻤﻮدار ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ داراي ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺪل و ﻋﺪم ﺧﻄﺎي ﺑﺰرگ در داده ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

شرکت شیمیایی بوعلی سینا تامین کننده پلی آلومینیوم کلراید می باشد لطفا برای اطلاع از قیمت فروش پلی آلومینیوم کلراید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید با تشکر

09123213657 - 09121443677

02188748404 - 02188502389

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید