چکیده

 کربن فعال شده عنوانی براي گروهی از کربنهاي متخلخل می باشد. براي تولید کربن فعال از مواد اولیه گوناگونی استفاده می شود، از جمله این مواد می توان به هسته هاي میوه (هلو، گیلاس، زردآلو و ... )، پوست گردو، زغال سنگ و... اشاره نمود .کربن فعال شده در حذف بو، مزه، رنگ مایعات گوناگون و جذب گازها در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. عدم تولید این ماده با کیفیت و حجم مطلوب در داخل کشور، لزوم تولید کربن فعال با کیفیت بالا و قیمت مناسب را معین میسازد.

مقدمه

 تکنولوژي امروز، تولید انبوه کربنهاي اکتیو با مشخصات مناسب را جهت کاربردهاي ویژه طلب می کند. بطور کلی کربن فعالی که بطور عمومی کاربرد دارد و استفاده می شود باید داراي ظرفیت جذبی کافی ،استحکام مکانیکی و خلوص شیمیایی باشد. علاوه بر همه این ویژگیها این ماده باید با قیمتی مناسب تولید شود. بطور کلی کربن اکتیو در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاههاي حرارتی، صنایع غذایی، دارویی و الکل سازي کاربرد وسیعی دارد . کربن اکتیو همچنین در جذب گازها و بخارات صنایع شیمیایی، تصفیه آب، استخراج طلا و نقره به عنوان کاتالیزور و نیز تصفیه روغنهاي گیاهی و خوراکی و همچنین رنگزدایی و تصفیه مایعات حاوي مقدار کم مواد عالی، کاربرد وسیعی دارد. هسته خرما به دلیل در دسترس بودن و هزینه بسیار کم یک ماده اولیه مفید در تهیه کربن فعال میباشد که در این تحقیق از این ماده به عنوان ماده اولیه با استفاده از فعال سازي فیزیکی استفاده شده است .

روش تولید موادخام

از نظر اقتصادي، ترجیحاً موادي با کربن بالا و مواد معدنی کـم بـر اي تولید کربن فعال شده انتخاب می شود، ماده تشکیل شده جامد حاصل از عملیات پیرولیز باید دانسیته بالاوهمچنین داراي گازهاي فرار کـافی باشند، آزادسازي گازهاي فراردرمرحله پیرولیز باعث ایجـاد منافـذ در کربن می شود. دانسیته بالا باعث می شود کربن از استحکام و ساختار محکمی برخوردارباشد. موادخام مورد استفاده به ترتیب اهمیت آنهـا از نظر ظرفیت تولید کربن متخلخل،مشخصـات نهـائی ومقدارمصـرف عبارتند از: چوب، زغال سنگ، پوست نارگیل

کربونیزاسیون

 در حین کربونیزاسیون اجزاء غیرکربنی از قبیل هیدروژن و اکسیژن به صورت گاز از مـواد اولیـه خـارج مـی شـوند وکربنهـاي آزاد نیـز بـه صورت گروهی، بلورهاي گرافیت تشکیل می دهنـد. بـه دلیـل وجـود منافذ در بین بلورها ساختار بلورها از دو طرف به صورت نـامنظم مـی باشد. این فرآیند معمولاً در درجه حرارتی زیر 800 درجـه سـانتیگراد صورت می گیرد، پارامترهاي مهم تعیین کننده کیفیت محصول تولید شده عبارتند از: نرخ حرارت دادن ،دمـاي نهـائی وسـاختار ریـز منافـذ کربن که در دماي حدود 500 درجه سانتیگراد شکل می گیرد. بعضی از این منافذ به وسیله ماده قیري آزاد شده در حین فرآیند پیرولیز مسدود می شود که می تـوان بـا حـرارت دادن مجـدد در 800 درجـه سانتیگراد دوباره این منافذ را ایجاد کـرد. افـزایش دمـا تـا 100 درجـه سانتیگراد و بیش از آن باعث سخت شدن ساختار کربن می شود. 2-3 -فعال سازي در حین کربونیزاسیون سه فضاي خالی در کربن ایجاد می شود که بـه وسیله کـربن هـاي “آمـورف ” مسـدود مـی شـود. محصـولات مرحلـه کربونیزاسیون داراي ظرفیت جذب خیلی کمـی مـی باشـند و احتمـالاً این مسئله به دلیل کربونیزاسیون در دمـاي پـائین و وجـود مـاد ه قیـري باقیمانده در منافذ بین بلورها و روي سـطح آنهـا مـی باشـد. بعضـی از محصولات کربونیزه شده را می توان با خـارج سـاختن مـوادقیري بـه وسیله حرارت دادن در بخار یا تحت گاز و یا عمل خـالص سـازي بـه کمک حلال و یا واکنش هاي شیمیائی فعال کرد. عمـل فعـال سـازي باعث بزرگ شـدن ق طـر حفـره هـائی مـی شـود کـه در حـین فرآینـد کربونیزاسیون ایجاد شده اند و همچنین باعث ایجاد یک سـري حفـره هاي ریز نیز خواهد شد و بدین گونه می توان به یـک سـاختار حفـره اي با مساحت سطح داخلی بالا دست پیدا کـرد. فرآینـد فعالسـازي در دماي 900 درجه و با کنترل بخار آب ،دما و فشار صورت گرفته است. 3 -بحث و نتیجه گیري نمونه هاي کربن فعال بدست آمده تحت آزمایشهاي جذب نیتروژن o در دماي K 77 به منظور تعیین سطح آزاد به روش BET قرار گرفته اند. آزمایشهاي اندازه گیري عدد یدي بر اساس استاندارد -ASTM D4607 انجام شده است. 

 

کربن اکتیو یکی از مهمترین جاذب ها در صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی تصفیه آب و فاضلاب، تصفیه هوا ، داروسازي و... میباشد. کربن اکتیو مورد آزمایش داراي جذب بالایی بوده و با داشتن سختی مناسب قابلیت کاربرد در عموم صنایع را داراست

شرکت شیمیایی بوعلی سینا این افتخار را دارد که تامین کننده کربن اکتیو گرانول ، پودری و میله ای جهت تصفیه آب و هوا برای کلیه صنایع کشور باشد لطف برای دریافت آنالیز محصول و قیمت به با شماره های  زیر تماس حاصل فرمایید با تشکر

تلفن ثابت : 02188502389 - 02188748404

همراه: 09121443677 - 09123213657 - 09128098493

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ایمیل