واردات اتیدرونیک اسید HEDP  با خلوص 60 – 58 % در بشکه های 250 کیلویی

09123213657 – 09121443677

02188502389 - 02188748404