یک امولسیون سیلیکونی با ماهیت غیر یونی است که جهت جلوگیری ازتشکیل کف یا از بین بردن کف تولید شده است و در کلیه سیستم های آبی و غیر آبی مورد استفاده قرار می گیرد

 توضیحات: این ماده یک عامل از بین برنده کف در سیستم هاقابل استفاده در پروسه های آهار ، شستشو ، چاپ و تکمیل در صنایع نساجی می باشد 

ی مختلف می باشد این ماده دارای قدرت دفع کنندگی سریع کف و ماندگاری بالا در صنایع رنگ و رزین و نساجی و شوینده می باشد و قابل استفاده در صنایع شوینده ، رنگ و رزین بوده که استفاده از این ماده باعث تغییر رنگ آب نشده و در کیفیت نهایی رنگ و مواد تولید شده بسیار موثر خواهد بود 

قابل استفاده در پروسه های سمپاشی ، صنایع کشاورزی می باشد و موجب پوشش کاملتر گیاهان و افزایش عمر تجهیزات سمپاشی می گردد