ضد کفBU-200 ضد کفی اسـت بر پایه سـیلیکون که فاقد هر نوع ناخالصی مزاحم در فرآیند تولید میباشد .از خواص خوب این محصول ویسکوزیته پایین و قدرت بالای آن میباشد.این محصـول در محدوده وسیعی از صنایع نســاجی ،رنگرزی و تکمیل پارچه ، رنگ ســازی ، افزودنی های بتن ،حفاری ، شــوینده و غیره پاســخ مطلوبی داده است.

میزان و نحوه مصرف : ضد کف BU-200 را می توان در تمام مراحل تولید اضافه نمود

بهترین بازدهی این محصول در محیط های خنثی ، اسیدی و قلیایی تا PH10 می باشد