ضد کف BU-300 ضدکفی سیلیکونی است که دربســـــیاری از صنایع نظیر تولید رزین های امولســــیونی ، کاغذ ، پالایش نفت ، حفاری و پروسه های شیمیایی دیگر نظیر صنعت نســـاجی قابل اسـتفاده اسـت . ضــمن اینکه در تجهیزات مورد اســتفاده، ایجاد خوردگی نمی نماید ازآنجا که BU-300 فرار نمی باشــــد لذا هیچ مشکلی دررابطه با بخارهای قابل اشتعال وجود ندارد.

میزان و نحوه مصرف : این محصول در محیط های اسیدی ، خنثی و قلیایی ضعیف فعال می باشد. BU-300 هر گونه کف مزاحمی را که در حمام رنگ ، خمیر چاپ ، محلول های مرحله تکمیل یا سایر محیط ها بوجود آمده باشد از بین می برد . باید توجه داشت این ضد کف برای برای اغلب صنایع که مشکل کف داشته باشند پیشنهاد می شود 

میزان مصرف این ماده 0/01 تا 0/1 درصد می باشد