ضــد کفBU-600 به عنوان یک عامل ضــد کف در انواع سیسـتم های بر پایه آب قابل مصرف می باشد این ماده یک تـرکیب هیدروکــربنــی مایع و نانیونیک تغییر شکل یافته ایســت که هنگام تولید از ایجاد کف جلوگیری میکند.

توضیحات کاربردی

ضد کفBU-600 را میتوان بصـورت یکجا یا تدریجی استفاده کرد. میزان مصرف پیشـنهادی با توجه به شرایط سیسـتم و میزان کف ایجاد شده قابل تغییرمیباشد و این ضد کف می بایست قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود. این ضد کف به راحتی درآب امولسـیون میشـود و تمایل به خامه ای شدن در سطح مواد حتی در ویسـکوزیته های متوسط را ندارد. افزودن ضد کف در مراحل مختلف ، مزیت های زیادی دارد . لذا بهتر است در امولســیون هایی که به مدت زیادی به هم زده میشود یاآسیاب میشـود به صورت تدریجی یا چند مرحله ای اضافه شود. این ضد کف برای از بین بردن کف ایجاد شده در تهیه خمیر کاغذو سایر تولیدات بر پایه های غیرآبی کاربرد دارد.

 

بسته بندی

  • BU-600 در بشکه های ۱۰۰ ،۶۰و ۲۰۰کیلویی بسته بندی میشود و میتوان به مدت ۶الی ۹ماه در دمای بین ۵تا ۳۰درجه سانتیگراد نگهداری نمود.

  • در صورت یخ زدگی تا دمای اتاق گرم نموده و بخوبی میکس شود.