توضیحات کاربردی

  •  بصورت ویژه برای فاز آبی مورد استفاده قراد میگیرد.

  • اثری سریع و با دوام، اما دوز کم، همچنین دارای اثر کف زدایی قابل توجهی است. این ماده عمدتا در فاز آبی استفاده می شود و عامل ضد کفی در  رنگری پارچه و چاپ می باشد.

  • این ضد کف را با ۲تا ۱۰مرتبه آب رقیق کنید سپس به محلی که نیاز به کف روبی دارد اضافه کنید.